Freedom

An Easter Poem

Freedom

There was a shout
and the son of God
gave up his spirit
the temple curtain was split
from top to bottom
God reached down
from heaven to earth
shook the land
split the rocks
and we were
awoken.

All creation cries and groans
awaiting the return of its saviour
we were waiting
for the liberation of our souls
and for the journey to our father.

Many holy people
were held captive to their graves
waiting and yearning
to walk the streets of gold.

And when finally
our tombs were opened
there was nothing left to do
but enter the holy city
we were somewhat oblivious
to the commotion on the hill
so we just walked the streets
hoping our presence would testify
to our father.

And now
that we are in the throne room
with our father
we are aware
of the suffering
the price
Christ paid for us
the sins that were forgiven
and the tombs that were opened,

We worship
the son
and intercede for those
left behind
for we know his work
is yet not done.

Laisvė

Sušukęs,
Dievo sūnus
Atidavė dvasią
Šventyklos uždanga perplyšo pusiau
Nuo viršaus iki apačios
Dievas iš aukštybių
Sudrebino žemę,
Uolos ėmė skeldėti
Ir mes buvome
Prižadinti

Visa kūrinija verkia ir aimanuoja
Laukdama išganytojo sugrįžimo
Mes laukėme
Savo sielų išlaisvinimo
Ir kelionės pas savo tėvą.

Daug šventųjų
Įkalintų kapuose
Laukė ir troško
Vaikščioti aukso gatvėmis

Ir kai galiausiai
Mūsų kapai buvo atverti
Neliko nieko kito
Kaip tik įžengti į šventąjį miestą
Nesureikšmindami šurmulio ant kalvos
Ėjome gatvėmis
Tikėdamiesi, kad mūsų buvimas
Paliudys mūsų tėvui.

Ir dabar
Kai esame prie sosto
Su savo tėvu
Suvokiame
Kančią
Ir kainą,
Kurią Kristus už mus sumokėjo
Nuodėmes, kurios buvo atleistos
Ir kapus, kurie buvo atverti

Šloviname
Sūnų
Ir meldžiame už tuos,
Kurie liko,
Nes žinome,
Kad jo darbai dar nesibaigę

Translated by Jorūne Pocienė

Member Comments
Member Date
Joanne Sher 25 Apr 2011
Freedom indeed. Thanks for this reminder.

————–

Thank you so much for reading ‘out for lunch’. If you are reading and want to contribute, please do. Thanks Kel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *